Haminan talousalueen uutislehti

Kymsote turvaa ja kehittää kaikkien haminalaisten sote-palveluita

Haminalaisten huoli omista sosiaali- ja terveyspalveluista on kasvanut.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten kesällä käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja syksyllä tehdyt suunnitelmat toiminnanmuutoksista ovat herättäneet keskustelua päivittäin.

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen ymmärtää haminalaisten huolen.

– Olemme kuulleet ja ottaneet vakavasti ne huolet, jotka Haminasta on meille kerrottu. Meidän tärkein tehtävämme on huolehtia, että haminalaisille, kuten kaikille kymenlaaksolaisille, on saatavilla sosiaali- ja terveyspalvelut, Niiranen painottaa.

– Palveluita uudistetaan ja kehitetään ennen kaikkea asiakkaan palvelujen tarpeen mukaan.

Kymsotea on moitittu heikosta tiedottamisesta Haminassa. Epätietoisuutta muutoksista on ollut kymsotelaistenkin keskuudessa, vaikka ensimmäisenä on pyritty tiedottamaan henkilöstöä, jota muutokset koskettavat.

– Olisimme varmasti voineet käydä parempaa vuoropuhelua Haminan päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Jatkossa keskustelua kuntien kanssa on tiivistettävä, Niiranen myöntää.

– Samoin oman henkilöstömme kanssa meidän tulee parantaa vuorovaikutusta ja kehittää keinoja, joilla henkilöstö on paremmin mukana suunnittelussa ja sote-palveluiden kehittämisessä.

Haminan terveysasema jatkuu nykyisellään

Kymsoten suunnitelmissa Haminan terveysaseman vastaanottotoiminta ja kiirevastaanotto jatkuvat nykyisellään. Myös hammashoidon toiminta jatkuu aivan kuin ennenkin. Haminan terveysaseman palvelut eivät siis muutu.

Kymsoten sote-keskustoiminnan suunnitelmissa Haminassa tulisi olemaan perustason terveyspalvelujen lisäksi myös perustason sosiaalipalveluita saman katon alla. Haminan sote-keskuksen osalta tilaratkaisut vaativat kuitenkin vielä oman suunnitelmansa.

Kymsote on esittänyt Haminan sairaalan toisen osaston sulkemista. Taustalla on mm. Kymsoten haaste saada perusterveydenhuollon osastoille lääkäreitä. Samalla lisätään panostusta ja resursseja kotisairaalan toimintaan.

– Hallittu muutos on aina parempi vaihtoehto kuin pakkotilanteessa tapahtuva, ennalta suunnittelematon sulku ja jatkuva epävarmuus osaston toiminnasta, sanoo vs. johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kotisairaala hoitaa sairaalatasoista hoitoa vaativia potilaita heidän kotonaan tai asumisyksiköissä, ja se korvaa tai lyhentää sairaalassaoloaikaa.

Eteläisen kotisairaalan toiminta suunnitellaan päivittäin niin, että hoitajien työaika on mahdollisimman hyvin käytetty potilaan luona olemiseen eikä edestakaiseen liikkumiseen.

– Suuremman yksikön resurssit mahdollistavat, että yhä useampi haminalainen potilas voi saada kotisairaalapalvelua, sanoo Mäntymaa.

Kotisairaala ei ole sama asia kuin kotihoito, joka on etupäässä vanhusten säännöllistä hoitoa ja hoivaa kotona. Kotihoidon tukikohta pysyy Haminassa.

Hoikun kuntoutusosaaminen merkityksellistä koko Kymenlaaksolle

Haminan kuntoutusyksikkö Hoikussa toiminta monipuolistuu. Hoiku toimii jatkossakin koko Kymenlaakson perustason laitoskuntoutuksen yksikkönä, jossa hoidetaan erityisesti neurologisista ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista kuntoutettavia potilaita.

– Olemme Hoikussa jo tänä vuonna aloittaneet kotihoidossa ja omaishoidossa olevien kuntoutusjaksot, joilla pidetään yllä ja parannetaan asiakkaiden toimintakykyä. Tämä tukee myös omaishoitajien jaksamista, sanoo Kymsoten koti-, asumis- ja hoivapalvelujen johtaja Tuula Jaakkola.

Samoin Hoikussa järjestetään ikääntyneiden SAS-arviointijaksoja, joilla arvioidaan ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta. Tällöin selvitetään yhdessä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa, millaiset palvelut tukisivat parhaiten. Lisäksi Hoikun perinteiset veteraanien kuntoutus- ja asumispalvelut jatkuvat ennallaan.

Ikääntyneiden varhaista tukea ja kotihoitoa vahvistettu

Kymsoten myötä Kymenlaakson ikääntyneiden palveluissa on panostettu erityisesti varhaiseen tukeen. Tämä näkyy mm. kymenlaaksolaisten yhteisessä Ikäopastimessa, josta on saatu paljon hyvää palautetta.

– Ikäopastin on palveluohjausta ja neuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen. Tarjolla on yksi puhelinnumero, ja yhdellä puhelinsoitolla käynnistyy asioiden ja palvelujen tarpeen arviointi, kertoo Tuula Jaakkola.

– Ikääntyneille suunnattua sosiaalityötä ja -ohjausta on Kymsoten myötä saatu koko Kymenlaakson alueelle. Haminalaisten ikäihmisten sosiaalityön palveluntarpeeseen on voitu nyt vastata aikaisempaa paremmin, toteaa Jaakkola.

Tavoite on jatkossa edelleen vahvistaa varhaisen tuen resursseja Kymsoten eteläiselle alueelle. Geriatrin vastaanotot on aloitettu Haminassa elokuussa. Myös muistikoordinaattoreiden palveluja on laajennettu.

Kymsoten myötä Haminassa on myös vahvistettu kotihoidon ympärivuorokautista toimintaa. Aikaisemmin Haminassa kotihoidon asiakkaiden yökäynneistä vastasi kotisairaala.

– On tärkeää, että voimme tarjota myös kotihoitoa ympäri vuorokauden. Se mahdollistaa intensiivisemmän kotihoidon järjestämisen, ja yhä useampi voi näin saada palveluita kotiin, Tuula Jaakkola toteaa.

– Samalla kotisairaalan toiminta voidaan keskittää sairaalatasoisen hoidon toteuttamiseen.

Haminassa on oltu edelläkävijöitä ikääntyneiden palveluiden digiratkaisujen hyödyntämisessä. Haminassa oli ensimmäisenä Kymenlaaksossa käytössä kotihoidon lääkeannosautomaatteja, ja nyt kokemusta hyödynnetään ja automaatteja ollaan hankkimassa merkittävässä määrin koko Kymsoten kotihoitoon.

Perhekeskus kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen

Kymsotessa kehitetään koko ajan myös lasten, nuorten ja perheiden palveluita, kehittämistyötä tehdään valtakunnallisen perhekeskusmallin mukaan.

Yhtenä osana ovat Kymenlaaksoonkin tulevat fyysiset perhekeskukset. Haminan osalta toimivia tiloja perhekeskukselle on etsitty yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa. Mm. neuvola- ja sosiaalipalveluja sekä perhetyön palveluja saa tulevaisuudessa saman katon alta.

– Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perhekeskusmalli tuo tuen varhaisemmaksi ja tehostetummaksi, toteaa Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja Päivi Mattila.

Kymsoten myötä Etelä-Kymenlaakson sosiaalipäivystys on siirtynyt Kotkassa Villa Jensenistä Kymenlaakson keskussairaalaan ja sosiaalityöntekijöiden virka-ajan ulkopuolinen tavoitettavuus on parantunut.

Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa on otettu lokakuussa käyttöön koko Kymsoten yhteinen palveluohjaus- ja neuvontanumero.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat saavat apua yhdestä numerosta. Samaan tapaan kuin Ikäopastin antaa palveluohjausta ja neuvontaa kaikille ikääntyville ja heidän läheisilleen.

Haminassa kuten muuallakin Kymenlaaksossa uudistetaan monia palveluja.

Ymmärrän haminalaisten huolen palveluistaan ja muutosten tuoman epävarmuuden. Kymsote tuo haminalaisille myös monenlaisia parannuksia sote-palveluissa.

Ennen kaikkea Kymsote lupaa turvata haminalaisille jatkossakin jokaisen tarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, tiivistää Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Previous slide
Next slide

Jaa artikkeli somessa

Lähetä tai printtaa artikkeli